Algemene Voorwaarden

Hart voor Projecten v.o.f. is een samenwerkingsverband tussen Marlet Hesselink – training en coaching BV en Intermens Consultancy BV. Op alle dienstverlening van Hart voor Projecten zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die in offertes en overeenkomsten door Hart voor Projecten zijn aangegaan.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hart voor Projecten en opdrachtgever wordt overeengekomen.
 2. Totstandkoming
  1. De opdracht wordt door Hart voor Projecten aanvaard op basis van een door Hart voor Projecten geformuleerde opdracht, indien de dienstverlening bestaat uit (management) coaching, leerprocesbegeleiding, individuele loopbaanadvisering, open inschrijvingstraining en outplacement.
  2. Indien door Hart voor Projecten een opdracht wordt aanvaard die qua inhoud en karakter niet overeenkomt met de opdrachten zoals weergegeven in artikel 2.1 dan wordt dit gezien als een bredere adviesopdracht. Deze opdrachten worden uitsluitend aanvaard op basis van een door de opdrachtgever geaccordeerde versie van het projectvoorstel.
  3. De geldigheidsduur van offertes is, voor zover daar in de betreffende offerte niet van wordt afgeweken, maximaal twee maanden.
 3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Hart voor Projecten geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 4. Betaling
  1. De vordering van de door Hart voor Projecten in het kader van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden zal worden gefactureerd (inclusief omzetbelasting) aan de opdrachtgever. De in de branche geldende voordeclaratie bij (management) coaching-, training- en loopbaantrajecten is van toepassing.
  2. Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
  3. Bij niet-tijdige betaling heeft Hart voor Projecten het recht om vanaf de vervaldatum van de factuur samengestelde rente in rekening te brengen. Dit betreft de wettelijke rente. Indien betaling achterwege blijft, dan kan Hart voor Projecten met een beroep op onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
  4. Als de opdrachtgever verzuimt of op een andere wijze tekort schiet in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten worden voorlopig gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
  5. Toepasselijkheid artikel 11 Wet Omzetbelasting 1968: Indien voor verrichte diensten, gericht op scholing en leerprocessen ten behoeve van de uitoefening van de functie en/of het voorbereiden op een volgende functie op artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en op artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 een beroep wordt gedaan en dit beroep om welke reden dan ook, bij toetsing achteraf, door de Belastingdienst niet wordt geaccepteerd, behoudt Hart voor Projecten zich het recht voor om deze achteraf verschuldigd geworden omzetbelasting alsnog bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Wijziging van de opdracht/meerwerk
  1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds zijn overeengekomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit naar het oordeel van Hart voor Projecten vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk dan zal dit als een aanvullende opdracht door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden bevestigd.
  2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Hart voor Projecten vanwege het ontstane en aanmerkelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
  3. Hart voor Projecten mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Hart voor Projecten behoudt daarbij aanspraak op volledige betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Annulering
  1. Reserveringen voor trainingen, workshops en alle soortgelijke werkzaamheden kunnen tot 60 kalenderdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum kosteloos worden afgezegd, behoudens hetgeen vermeld bij 6.4 en 6.5. Onder afzegging wordt mede verstaan een verzoek tot het veranderen van de geplande datum voor te verrichten werkzaamheden.
  2. Bij afzegging door de opdrachtgever minder dan 30 maar meer dan 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum brengt Hart voor Projecten 50% van het voor de afgezegde werkzaamheden overeengekomen bedrag in rekening.
  3. Bij afzegging op of na 14 kalenderdagen voor de gereserveerde datum brengt Hart voor Projecten het gehele voor de werkzaamheden overeengekomen bedrag in rekening.
  4. In geval van afzegging door de opdrachtgever brengt Hart voor Projecten alle specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van de afzegging. Onder deze kosten worden onder meer verstaan: uren of dagdelen besteed aan het voorbereiden van een advies, aan gesprek of training, reiskosten, reserveringen voor ruimtes, kosten voor eenmalig te gebruiken materiaal, maaltijden en huur van apparatuur.
  5. Indien de geplande datum voor de te verrichten werkzaamheden gewijzigd wordt, zullen de in het vorige lid genoemde kosten, voor zover deze kosten eenmalig zijn, slechts eenmaal in rekening worden gebracht.
  6. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede uren en het voor de betreffende adviseur geldende uurtarief. Voor zover geen uurtarief overeengekomen wordt dit geacht €187,50 te zijn, exclusief omzetbelasting en de overeengekomen faciliteitkosten bij bestede uren. Dit uurtarief is gebaseerd op het loon- en prijspeil per 1 januari 2019. Hart voor Projecten behoudt zich het recht voor om dit uurtarief jaarlijks op basis van het toegenomen loon- en prijspeil aan te passen.
  7. Specifiek voor sessies met een open inschrijving geldt dat Hart voor Projecten het recht heeft om de sessie bij onvoldoende deelnemers tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de geplande aanvangsdatum te herplannen of te annuleren. Voor deelnemers voor wie deelname aan het programma op de nieuwe datum niet mogelijk is, geldt het recht op volledige restitutie van het inschrijfgeld.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Hart voor Projecten is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het door de opdrachtnemer niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Hart voor Projecten voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag inzake die opdracht over de laatste zes maanden. Voor vervolgschade is Hart voor Projecten nimmer aansprakelijk.
 8. Intellectueel eigendom
  1. Modellen, technieken, instrumenten (waaronder ook software) die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Hart voor Projecten. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 9. Geheimhouden/vertrouwelijkheid
  1. Met betrekking tot de gegevens en informatie die ons in het kader van de opdracht worden verstrekt zal Hart voor Projecten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder schriftelijke instemming van de opdrachtgever verstrekken wij de gegevens en informatie niet aan derden.
 10. Belemmeringen
  1. De opdrachtgever zal datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de cliënt(en) te doen deelnemen aan alle activiteiten, welke nodig zijn om de dienstverlening te doen slagen. Indien Hart voor Projecten constateert dat er, door toedoen van de opdrachtgever, sprake is van belemmering (in die zin dat de cliënt niet kan deelnemen aan alla activiteiten en dit het doen slagen van de dienstverlening mogelijkerwijs in de weg staat) dan stelt Hart voor Projecten de opdrachtgever hiervan in kennis. Hart voor Projecten kan de opdrachtgever daarbij opdragen om, eventueel binnen een door Hart voor Projecten te stellen termijn, datgene te doen en/of na te laten dat naar het oordeel van Hart voor Projecten nodig is om de geconstateerde belemmeringen weg te nemen.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan het hiervoor in lid 1 bepaalde voldoet (zulks zonder dat de opdrachtgever aan Hart voor Projecten schriftelijk omtrent de daaraan ten grondslag liggende redenen hiervan bericht heeft gedaan) dan is Hart voor Projecten gerechtigd om de opdracht te beëindigen zonder dat zij verplicht is tot terugbetaling van de ontvangen factuurbedragen. Deze bepaling is eveneens van toepassing op uitgereikte voordeclaraties zoals omschreven in artikel 4.1.
  3. De opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen waarvoor de dienstverlening aan de cliënt vertraagd of belemmerd wordt. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en er hierdoor extra kosten moeten worden gemaakt door Hart voor Projecten, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Overige bepalingen
  1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
  2. Voor alle werkzaamheden van Hart voor Projecten gelden de gedragsregels en de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) en van de Orde voor Organisatieadviseurs (OOA).
  3. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
 12. Toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.